OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Milí návštěvníci webových stránek klarabachovky.cz,

v těchto VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se objednávek a poskytování mých osobních konzultací k Bachovým esencím a prodeje Bachových esencí prostřednictvím mnou provozovaných webových stránek www.klarabachovky.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkuji za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.klarabachovky.cz.   

2. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. V mém případě jsou to e-booky. VOP se použijí na ty klasicky placené (finanční částkou). Přiměřeně se použijí také na ty, které nabízím ke stažení zdarma, pokud bych e-mailový kontakt a/nebo další osobní údaje zadané při jejich objednání, použila i k jiným účelům než zaslání e-booku anebo plnění mých zákonných povinností.

3. Konzultace: Jedná se o konzultace poskytované dálkově (telefonicky, e-mailem nebo on-line s využitím některé z komunikačních platforem jako Skype, Whatsapp).

4. Esence: Těmi rozumím Bachovy květové esence, jejichž nabídku a popis najdete na webu. Může jít o jednu konkrétní již předem hotovou esenci anebo o esenci namíchanou na míru přímo pro Vás.

5. Produkt: Pokud ve VOP píšu o Produktu, Produktech, myslíme tím souhrnně Digitální obsah, Konzultace i Esence. Pokud se některá ustanovení týkají jen Digitálního obsahu nebo jen Konzultací nebo jen Esencí, používám samostatné označení pro ten z Produktů, kterého se ustanovení týká.

6. Poskytovatelka:

Jsem já, jako podnikající fyzická osoba a provozovatelka Webu:

    Mgr. Klára Heytmánková

    IČ:                                                     70070334

    Sídlo:                                                Sládkova 391/10, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

    E-mail:                                             heytmankova@klarabachovky.cz

    Telefon:                                          739270987

    Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Liberce.

   Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty, jsem tzv. identifikovanou osobou.

   Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

   Pokud je v textu VOP uvedeno „Já“, „Mě“, „Můj“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatelka.

7. Klient: Klientem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Poskytovatelkou Smlouvu o poskytování služeb, Kupní smlouvu anebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu.  Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Klient.

8. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

9. Účastník/Smluvní strana: Klient i Poskytovatelka jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

10. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

11. Smlouva o poskytování služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Konzultací.

12. Kupní smlouva: Tuto smlouvu spolu uzavíráme na prodej Esencí. Zpravidla je uzavíraná souběžně se Smlouvou o poskytování služeb. Tj. pokud si ode Mě objednáte Konzultaci s Esencí, uzavíráme vlastně smíšenou smlouvu, která v sobě má Smlouvu o poskytování služeb i Kupní smlouvu.

13. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování služeb, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu i Kupní smlouva, případně smlouvy obsahující dva nebo všechny tyto typy (tzv. smíšená smlouva). Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto typů smluv, uvádím tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP v čl. III. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím ze strany Poskytovatelky a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení.

14. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

15. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

16. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

17. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které mám uvedené na Webu a podle NOZ jsem povinná Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech Produktů jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností Mě kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o Mojí totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 6 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. Jde o cenu konečnou. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více Produktů). V ceně je již zahrnuta i doprava zboží - Esencí (Česká pošta, s.p.).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem.

5. Produkty budou dodány ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Tedy u digitálního obsahu do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny. Konzultace v dohodnutém termínu a Esence do 14 dnů od uhrazení ceny nebo uskutečnění Konzultace (jde-li o objednávky Esencí na míru po uskutečnění Konzultace.  

6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu během 14 dní od jejího uzavření, s výjimkou případu, kdy souhlasil se zpřístupněním digitálního obsahu v této 14 denní lhůtě s tím, že okamžikem zpřístupnění jeho právo od Smlouvy odstoupit zaniká.. Od Smlouvy o poskytování služeb – konzultací může Spotřebitel odstoupit do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě jeho výslovné žádosti plnění poskytnuto. Od Kupní smlouvy lze odstoupit do 14 dní od převzetí zboží – ovšem pouze v případě, že nejde o Esenci připravenou na míru. Můžete-li od konkrétní Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká. Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete v čl. VII. VOP.

7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení Esence Poskytovatelce.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

10. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte Mě prosím na e-mailu heytmankova@klarabachovky.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelkou a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte Mě ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatelka nejsem povinna uzavřít Smlouvu.

3. V objednávkovém formuláři jako Klient vyplníte jméno, příjmení, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (pokud se liší od fakturační), e-mail, telefonní kontakt a u Konzultací uvedete do poznámky druh Konzultace. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Vám přijetí objednávky mailem potvrdím.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Cena je uvedená a hradí se v korunách českých. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Máte-li slevový kód, a u daného Produktu jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (tedy ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátím.

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Možnosti úhrady ceny:

·         Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.

·         Online platebními kartami VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned) 

·         Rychlým online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s (Gočárova třída 1754/48b Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, +420228224267) je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

5. Splatnost ceny: V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno nebo mezi námi dohodnuto jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na Můj bankovní účet. V případě plateb online kartou nebo online rychlým bankovním převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

V. DODACÍ PODMÍNKY:

V.A. DIGITÁLNÍ OBSAH:

1. Možnosti dodání: Při koupi e-booku bude Digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. Dodací lhůta: E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na Můj bankovní účet.

3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

V.B. DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ:

1. Způsob dodání: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně (zpravidla mailem) nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 18 hodin. Zavazuji se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 4 týdnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude Moje kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Vám sdělím, že nemohu termín ve výše uvedené lhůtě nabídnout. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte (nepřipojíte online nebo nebudete dostupní na telefonu, podle druhu Konzultace) na sjednaný termín Konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněná od Smlouvy odstoupit. Jste-li Spotřebitel, pak v době pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) započnu s plněním pouze na Vaši výslovnou žádost (žádostí je i výběr konkrétního termínu).

2. Poskytování informací: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit Mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně Mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a zavazuji se o nich zachovávat mlčenlivost. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem. 

V.C. ESENCE:

1. Možnosti dodání: Esence dodávám v rámci České republice prostřednictvím Zásilkovny s.r.o. na Vámi zvolené výdejní místo Zásilkovny, není-li mezi námi dohodnuto jinak.

    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte Mě (podrobnosti níže v článku VIII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, mám možnost následnou reklamaci Esencí z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

2. Dodací lhůta: Esence dodávám do 14 dnů poté, kdy bude platba připsána na Můj bankovní účet, jde-li o objednávku bez Konzultace. Pokud Esenci vybíráme v rámci Konzultace, běží lhůta až od skončení Konzultace (za předpokladu, že je v tu dobu již cena plně uhrazena).

3. Náklady na dopravu (přepravné): Náklady na dopravu Esencí jsou již zahrnuty v ceně, kterou vidíte na Webu.

4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Esencí:

     Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě povinnost dodat Esenci za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Esence, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany mám rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

    Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni Mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento Digitální obsah zasílám pouze Vám jako Klientovi, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji jako jednorázové plnění, ve verzi aktuální v době uzavření Smlouvy.

3. Produkty jsou vytvořeny a poskytovány s využitím Mých znalostí, zkušeností a roků praxe a současně vycházím i z Vámi poskytnutých informací. Produkty nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují zdravotní péči. Esence jsou doplňky stravy, nejedná se o léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.

4. Autorská práva: Obsah e-booků je chráněný autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez Mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Klientovi licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením (zpřístupněním) po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Klienta k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte Mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Digitálního obsahu: Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy. Pokud jste ovšem před uzavřením Smlouvy souhlasili s dodáním Digitálního obsahu v této 14denní lhůtě, pak právo odstoupit od Smlouvy zpřístupněním Digitálního obsahu zaniká dle § 1837 písm. l) NOZ (tedy v praxi okamžikem, kdy dodám e-mail, ve kterém je odkaz na stránku s e-bookem nebo přímá možnost si e-book stáhnout nebo otevřít).

2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Konzultací: Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak pokud na základě Vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započnu s plněním ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a Konzultace bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část plnění (konzultací) a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

3. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u Kupní smlouvy: Od Kupní smlouvy, kterou kupujete Esenci již předem hotovou, můžete odstoupit do 14 dnů od převzetí Esence. Předpokladem je, že jste dosud neotevřeli balení, resp. neporušili zapečetěný obal, protože po porušení zapečetěného obalu nelze z důvodu ochrany zdraví od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů (§ 1837 písm. g). Pokud Vám Esenci připravuji na míru, pak odstoupit od Kupní smlouvy nemůžete (§ 1837 písm. d) NOZ).

4. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1, 2 nebo 3 (podle toho, od jaké Smlouvy, resp. Produktu odstupujete) odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na Moji adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP i na Webu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Současně je nutné, pokud odstupujete od Smlouvy, kterou jste koupili Esence, abyste Mi nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy předali nebo na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět Esence, které jste ode Mě obdrželi dle Smlouvy a kterých se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte na dobírku. Náklady na vrácení nesete sami. Esence zašlete nepoškozené a neotevřené (nepoužité).

    K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u Mě zakoupené. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

5. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Produkty (u Esencí včetně dopravy). Peníze Vám vrátím bezhotovostním bankovním převodem na Váš účet.

6. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve lhůtě pro odstoupení nebo by nešlo o Spotřebitele), Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím.

7. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

    Jak Vy jako Klient, tak Já jako Poskytovatelka jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

    V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byl koupen Digitální obsah, jsem okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup k zakoupenému Digitálnímu obsahu, kterého se odstoupení týká. Jste pak povinni se zdržet dalšího užívání Digitálního obsahu.

8. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce: Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni Mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Esencí ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatelka Vám odpovídám za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Klienti musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

·         můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z Mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·         přiměřenou slevu nebo

·         odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Klientovi poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Klientovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4. Vady Konzultací: V těchto případech odpovídám za dodání Konzultací v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo jako Poskytovatelka vadu včas neodstraním, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

5. Vady, za které nesu odpovědnost u Esencí: Odpovídáme za to, že Esence při převzetí nemá vady. Odpovídám tedy za vady, které má Esence v okamžiku jejího převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Esence byla vadná již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Esence (jde-li o vadu skrytou).

6. Jaké nároky můžete v případě vady Esencí požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

·         můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nové Esence, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste nechtěli koupit) nebo by z Mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·         přiměřenou slevu nebo

·         odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Esence bez vady a vadné Esence, kterou Klient obdržel. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Klient od smlouvy, Poskytovatelka vrátí Klientovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Esenci nebo co mu Kupující prokáže, že Esenci odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

    Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

·         odstranění vady opravou,

·         dodání nové Esence bez vad,

·         přiměřená sleva z kupní ceny,

·         odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a Já vadu neodstranila v přiměřené lhůtě anebo bych Vám rovnou sdělila, že vadu neopravím. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

·         odstranění vady opravou,

·         přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a Já bych to nezvládla včas anebo vadu odmítla opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňuji, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Mého souhlasu.

7. Kdy práva z vadného plnění Klientovi (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

·         pokud byste před převzetím Esence věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

·         pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

·         u Esencí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·         při opotřebení způsobené obvyklým užíváním

·         vyplývá-li to z povahy věci,

·         při pozdním uplatnění reklamace.

8. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste Mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno bezhotovostním bankovním převodem na Váš účet.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na Moje Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi Mých Klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si Produkt u Mě zakoupila. Případně jde o reference, které jsem obdržela od Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Klientovi po dodání Produktu. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Klientů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Klienta.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatelky a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 30. 7. 2023

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VI. VOP. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty a služby odstoupení možné.)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

    Mgr. Klára Heytmánková

    IČ:                                           70070334

    Sídlo:                                      Sládkova 391/10, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

    E-mail:                                    heytmankova@klarabachovky.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu těchto služeb/produktů:

 

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Číslo objednávky (dobrovolné, ale umožní rychleji objednávku dohledat):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

 

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

 

Datum:

 

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):