Poradna Bachovy květové terapie

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Kláry Heytmánkové

Sídlo: Jindřichovice pod Smrkem 163, 463 65, Jindřichovice pod Smrkem

Identifikační číslo: 70070334

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Frýdlant, č. j. 2270/2015/OZU/MN/3 (dále jen „Poskytovatel“) 

pro poskytování služeb a prodej zboží prostřednictvím on-line rozhraní umístěného na internetové adrese www.bachovy-esence.net

 

Kontaktní údaje Poskytovatele:

Adresa pro doručování: Poradna Bachovy květové terapie

Mgr. Klára Heytmánková
Jindřichovice pod Smrkem 163
463 65  Jindřichovice pod Smrkem
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: klaraheytmankova@bachovy-esence.net (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: (+420) 739 270 987  (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb a nákup zboží prostřednictvím webového rozhraní „Poradna Bachovy květové terapie“ umístěného na internetové adrese www.bachovy-esence.net (dále rovněž jen „webové rozhraní “) provozovaném Poskytovatelem.

1.2.        Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření smlouvy.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy (za „smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5.        Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.        V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. Vymezení pojmů

2.1.        Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní službu nebo koupit zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.        Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.        Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4.        Službami poskytovanými prostřednictvím webového rozhraní jsou zejména konzultace a poradenství. Zboží prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou přírodní esence. Žádný z produktů umístěných na webovém rozhraní není lékem ani léčivem.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.        Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).

3.2.        Možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

3.3.        Prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto prezentovaných služeb a zboží.

3.4.        Smlouva o poskytnutí služeb nebo zboží je uzavřena na základě objednávky Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Před potvrzením objednávky Poskytovatelem je Kupující informován o konečné ceně za služby nebo za zboží. Kupující podáním objednávky souhlasí výslovně s tím a žádá výslovně Prodávajícího, aby Prodávající s poskytováním služby začal před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, ledaže uvede Kupující v objednávce jinak.

3.5.        Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny nebo čerpáním služby Kupujícím, dle toho, co nastane dříve.

3.6.        Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.7.        Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout službu nebo dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu služby nebo zboží uvedenou v objednávce.

3.8.        Poskytovatel upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u služby nebo zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

3.9.        Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. I závaznou objednávku zboží lze po předchozí domluvě s Poskytovatelem zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

 1. Platební a dodací podmínky

4.1.        Kupující má možnost zaplatit cenu za službu nebo zboží některým z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele pod přiděleným variabilním symbolem

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.2.        Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.3.        Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy.

4.4.        Při bezhotovostní platbě je Kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. 

4.5.        Povaha služby vyžaduje, aby poskytovatel poskytl službu objednavateli před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel však i v tomto případě ctí 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy podle článku 5. 

4.6.        Poskytovatel zboží skladem expeduje zpravidla do 10 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Tato lhůta je dána povahou služby (předchozí konzultace). Pokud zboží momentálně není skladem, Poskytovatel o jeho dostupnosti informuje Kupujícího e-mailem.

4.7.        Náklady na dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní a budou uvedeny v přijetí objednávky ze strany Poskytovatele.

4.8.        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.9.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se  smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a dále o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu do sídla či místa podnikání Poskytovatele či na Kontaktní email Poskytovatele.

5.3.        V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Pokud byla předmětem koupě zboží, musí být zboží Poskytovateli vráceno (jinak než na dobírku, kterou Poskytovatel nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Kontaktní adresu do sídla či místa podnikání Poskytovatele. Zboží musí být Poskytovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.        Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5.        Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6.        Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě smlouvy přijal. Pokud bylo předmětem smlouvy poskytování služby (poradenství, konzultace či jiné), Kupující má povinnost v případě, že před odstoupením od smlouvy již začalo plnění této smlouvy (poskytování služby), uhradit poměrnou část ceny za takovou službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od smlouvy. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal.

5.7.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Poskytovateli vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny a nákladů na dodání zboží.

5.8.        Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu a náklady na dodání zboží.

5.9.        Náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Poskytovatel je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

5.10.     Do doby převzetí zboží Kupujícím je Poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Kupujícímu cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.11.     Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Odpovědnost za vady

6.1.        Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.        Při poskytování služeb odpovídá Poskytovatel Kupujícímu, že služba bude poskytnuta v dohodnutém rozsahu a čase.

6.3.        Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že vada existovala již při převzetí. Zejména Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.4.  Kupující bere na vědomí, že účinky prodávaného zboží jsou individuální a jejich rychlost a intenzita se mohou u jednotlivých osob lišit. Odpovědnost podle předcházejícího odstavce se proto nevztahuje na účinky.

6.5.  Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění obsahuje Reklamační řád.

6.6.  U veškerého zboží prodávaného Poskytovatelem Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Poskytovatel Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím s výjimkou trvanlivosti zboží (viz návod k použití).

 

 1. Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.1.      Jakost při převzetí

7.1.1.   Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.1.2.   Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (například uvedené použitelnosti výrobku apod.) Lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.1.3.   Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Netýká se uvedené použitelnosti výrobku.

7.1.4.   Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.1.5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

7.2.      Zákonná práva z vad

7.2.1.   Poskytovatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v přiloženém návodu.

7.2.2.   V případě podstatného porušení smlouvy může v této lhůtě kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat odstranění vady formou:

 • Oprava zboží
 • Výměna zboží
 • Vrácení peněz / kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.2.3.   Vada, která je považována za podstatné porušení smlouvy je taková, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.2.4.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.2.5.   Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.3.      Vyřízení reklamace

7.3.1.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení najdete zde.

7.3.2.   Kupující je povinen sdělit prodávajícímu ve formuláři, jaké právo / formu si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3.3.   Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.3.4.   Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.3.5.   Poskytovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.3.6.   Odmítne-li poskytovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.3.7.   Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.3.8.   Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se poskytovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.

7.3.9.   U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7.3.10. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

7.3.11. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

      8. Ochrana osobních údajů

8.1.        Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.        Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem    č. 00062212.

8.3.        Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce. (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

8.4.        Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.5.        Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.        V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9.        Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

 

      9. Závěrečná ustanovení

9.1.        Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

9.2.        V otázkách neupravených smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

9.3.        Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

9.4.        Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

9.5.        Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

9.6.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.7.        Smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

9.8.        Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.9.        Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.10.     V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016